Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Procedures EU Gerecht/Hof
Verwerkingsnummer 6108
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gemachtigden (advocaat) van de wederpartij.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats. Huidige werkwijze is dat de rest (betrokkene zelf) geanonimiseerd wordt.
Verzameldoel Behandelen van juridische procedures bij het Gerecht en het Hof van de Europese Unie (zowel directe als prejudiciele zaken).
Bewaartermijn Nationaal Archief.
Bron Gemachtigde (via het EU-Gerecht/Hof).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen bij andere betrokken departementen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, telefoon, functie.
Verzameldoel Behandelen van juridische procedures bij het Gerecht en het Hof van de Europese Unie (zowel directe als prejudiciele zaken) .
Bewaartermijn Nationaal Archief.
Bron Betrokken.e
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandelen van juridische procedures bij het Gerecht en het Hof van de Europese Unie (zowel directe als prejudiciele zaken).
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers EU-Hof cluster (DJZ) en contactpersonen andere betrokken departementen.
  • EU-Gerecht/Hof.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND