Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Relatiebestand Communicatie
Verwerkingsnummer 7441
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Relaties waaronder journalisten, woordvoerders en experts
Persoonsgegevens
Soort gegevens Journalisten, woordvoerders, maar ook experts kunnen worden benaderd voor events. Van hen worden de volgende gegevens in Outlook opgenomen: naam, emailadres, telefoonnummer, standplaats en medium (is titel van tijdschrift / krant / tv-programma)
Verzameldoel Om te contacten voor events
Bewaartermijn 5 jaar, indien er dan geen correspondentie heeft plaats gevonden worden de gegevens verwijderd
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Contactgegevens van relaties worden op het secretariaat bijgehouden met als doel om relaties uit te kunnen nodigen voor events.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Gegevens zijn bestemd voor BZ zelf. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder toestemming van de betrokkene.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Communicatie
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND