Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Procedures mensenrechten
Verwerkingsnummer 7583
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indiener van een verzoekschrift.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats etc (zie het in de bijlage opgenomen formulier) en persoonsgegevens opgenomen in onderliggende stukken uit de eerdere nationale procedures.
Verzameldoel Behandelen van juridische procedures tegen de Staat op het gebied van mensenrechten bij internationale organisaties in het kader van het EVRM en de VN-verdragen.
Bewaartermijn Nationaal Archief.
Bron Betrokkene (via EHRM of VN-comités).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Gemachtigde van de indiener.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, land, advocatenkantoor.
Verzameldoel Behandelen van juridische procedures tegen de Staat op het gebied van mensenrechten bij internationale organisaties in het kader van het EVRM en de VN-verdragen.
Bewaartermijn Nationaal Archief.
Bron Betrokkene (via EHRM of VN-comités).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandelen van juridische procedures tegen de Staat op het gebied van mensenrechten bij internationale organisaties in het kader van het EVRM en de VN-verdragen.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Cluster mensenrechten (DJZ).
 • Cluster mensenrechten (WJZ) bij het ministerie van J&V of afhankelijk van het onderwerp een ander ministerie.
 • Het EHRM of desbetreffende VN-comite.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? VN-organisaties.
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20061
Den Haag
NEDERLAND