Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Interveniëren na constateren van overtredingen of strafbare feiten.
Verwerkingsnummer 1014
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker van onderneming waar strafbaar feit is geconstateerd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificatie- en contactgegevens zoals NAW-gegevens, strafbare feiten
Verzameldoel Identificatie van betrokkene in Proces Verbaal
Bewaartermijn 5 jaar, bij bijzondere voorvallen 10 jaar
Bron Diverse verwerkingen van SodM: Inspectie van installatie of locatie (M331) Melden en onderzoeken van ongevallen (M339) Beslissen op handhavingsverzoek (M1464) Beheer relaties (M330)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Medewerker van onderneming waar overtreding is geconstateerd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificatie- en contactgegevens zoals NAW-gegevens, KvK nummer, vestigingsnummer, telefoon, fax, e-mailadres.
Verzameldoel Versturen van waarschuwingsbrief, handhavingsmaatregel of invorderingsbesluit aan contactpersoon bij ondeneming.
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Diverse verwerkingen van SodM: Inspectie van installatie of locatie (M331) Melden en onderzoeken van ongevallen (M339) Beslissen op handhavingsverzoek (M1464) Beheer relaties (M330)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Op basis van het strafbare feit, maakt SodM het Proces Verbaal op en stuurt dit, inclusief Aanbiedingsbrief, aan de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Uitvoerend medewerkers, zoals inspecteurs, administratief medewerkers en direct leidinggevenden.
  • Officier van Justitie
  • Betrokkene

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND