Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rapporteren staatssteun aan Europese Commissie (EC)
Verwerkingsnummer 101
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers en ontvangers van subsidies of andere financiële instrumenten die staatssteun bevatten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam begunstigde, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functie, naam bedrijf, nummer KvK, bijlagen en berekeningen met betrekking tot de staatssteun of het financiële instrument.
Verzameldoel Het vooraf melden aan de EC van een voorgenomen staatssteun (SANI) zodat de EC dit kan toetsen.
Bewaartermijn Incidentele subsidiebeschikkingen worden gearchiveerd in Domus; bewaartermijn van stukken in Domus geschiedt o.b.v. Archiefwet 1995. De Europese Commissie schrijft lidstaten voor dat alle gegevens minimaal 10 jaar moeten worden bewaard. Bewaartermijn van gegevens die in het EU SANI systeem zijn ingevoerd is afhankelijk van EU besluitvorming. Minimale bewaartermijn is 10 jaar.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens naam begunstigde, bedrag, duur en reden van de verlening
Verzameldoel Het achteraf melden aan de EC van individuele staatssteunverlening omdat is voldaan aan bepaalde staatssteun condities (SANI)
Bewaartermijn Incidentele subsidiebeschikkingen worden gearchiveerd in Domus; bewaartermijn van stukken in Domus geschiedt o.b.v. Archiefwet 1995. De Europese Commissie schrijft lidstaten voor dat alle gegevens minimaal 10 jaar moeten worden bewaard. Bewaartermijn van gegevens die in het EU SANI systeem zijn ingevoerd is afhankelijk van EU besluitvorming. Minimale bewaartermijn is 10 jaar.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens naam begunstigde, bedrag, duur en reden van de verlening,
Verzameldoel Het jaarlijks melden aan de EC van de in het voorgaande jaar verleende staatssteun (SARI)
Bewaartermijn Bewaartermijn van gegevens die in het EU SARI systeem zijn ingevoerd is afhankelijk van EU besluitvorming. Minimale bewaartermijn is 10 jaar.
Bron Gegevens die eerder door betrokkenen zelf zijn aangeleverd en in administratie zijn opgenomen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Nederland is verplicht o.b.v. EU regels om de gegevens aan te leveren.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het voorkomen dat door subsidie of andere financiële instrumenten aan ondernemingen oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de Europese interne markt (verplichting vanuit Verdrag van de EU artikel 107)
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK/LNV de staatssteun unit van Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) (centrale staatssteun coördinatie)
 • Ministerie van EZK/LNV de decentrale staatssteun coördinatoren en betreffende leidinggevenden
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten Administratie (FDA)
 • Europese Commissie (EC) die de SANI en SARI meldingen ontvangen en verwerken (per 1 juli 2016 moeten subsidies >5 ton op naam worden gemeld).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • WJZ is voor de ministeries van EZK en LNV de centrale staatssteun coördinator en geeft finaal akkoord voordat de melding in SANI/SARI aan de Europerse Commissie wordt verstuurd. WJZ heeft zicht op alle meldingen en kan verwijzen naar de relevante verantwoordelijke. Ieder DG heeft een decentrale staatssteun coördinator, die regelingen toetst aan de staatssteun voorwaarden en is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens in gedane melding.