Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beheer en controle salarisadministratie P-Direkt
Verwerkingsnummer 104
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Voormalig) medewerkers van ministerie van EZK en ministerie van LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, personeelsnummer, terug te vorderen bedrag
Verzameldoel Terugvorderen van onverschuldigde betalingen aan (voormalig) medewerkers op grond van de Ambtenarenwet
Bewaartermijn Er is geen vaste bewaartermijn afgesproken voor de bestanden die P&O geleverd krijgt en op basis waarvan de brieven opgesteld worden, waarin medewerkers geïnformeerd worden over de terugvordering. Een kopie van de brieven wordt aan P-Direkt gezonden tbv opname in het p-dossier. Daarvoor gelden de bewaartermijnen conform het BSD Mens en Werk. Voor de digitale versie van de brief en de papieren kopie die P&O bewaard is geen vaste bewaartermijn afgesproken.
Bron Bron NAW is betrokkene, overige gegevens (bedragen en personeelsnummer) worden door P-Direkt geleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De NAW-gegevens worden geleverd bij de aanstelling. Zonder deze gegevens kan de aanstelling niet plaatsvinden.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Terugvorderen van onverschuldigde betalingen aan (voormalig) medewerkers op grond van de Ambtenarenwet
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie belast met de controle op onverschuldigde betalingen
 • HR- ondersteuners bij P-Direkt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratie belast met het factureren van onverschuldigde betalingen en de verwerking ervan in de administratie.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie / Personeelsadviseur (P&O) betrokken bij het besluit over het terugvorderen van een onverschuldigde betaling of andere correctie in overleg met het Hoofd van Dienst.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.