Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Incidentele vergunningen en ontheffingen
Verwerkingsnummer 106
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers van vergunningen en ontheffingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), gegevens die betrekking hebben op de functie of de voormalige functie; gegevens die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten, nummer Kamer van Koophandel, gegevens relevant voor de betreffende vergunning of ontheffing.
Verzameldoel Het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen ter uit.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Vragen van extern wetenschappelijk advies ter uitvoering van het CITES.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen ter uitvoering van: -Wet natuurbescherming, artikel 2 (N&B) -Ontheffing Art. 38, 2e lid van de Meststoffenwet (PAV) -Ontheffing art. 5 en 7 van het Besluit gebruik meststoffen (PAV) -Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (N&B)
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie LNV directoraat-generaal Agro en Natuur, belast met het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen
  • Instanties belast met de controle op de vergunnings- of ontheffingsvoorwaarden zoals bijv. RVO, NVWA, politie, omgevingsdiensten
  • Wetenschappelijke onderzoeksbureaus gespecialiseerd in CITES
  • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team Documentmanagement voor het functioneel beheer van DoMuS.
  • DICTU technisch beheer DoMuS

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND