Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rijkscoordinatieregeling
Verwerkingsnummer 109
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van zienswijzen en reacties
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, geslacht, titels, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, email, handtekening, naam van gelieerd bedrijf of organisatie, inhoud van de zienswijze
Verzameldoel Beantwoorden van zienswijzen ter uitvoering van de Rijkscoordinatieregeling (RCR) bij energieprojecten op de "notitie Reikwijdte en detail" en "ontwerp Rijksinpassingsplan"
Bewaartermijn De gegevens worden minimaal tien jaar bewaard en worden daarna gearchiveerd op een manier dat deze raadpleegbaar zijn. De verantwoordelijke bepaalt daarna wat met de gegevens gebeurt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan de zienswijze niet in behandeling worden genomen.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Initiatiefnemers die toepassing van de RCR aanvragen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, naam van gelieerd bedrijf of organisatie, gegevens met betrekking tot de aanvraag en correspondentie over de aanvraag
Verzameldoel Beoordelen van de aanvraag om de Rijkscoordinatieregeling (RCR) toe te passen en het communiceren daarover met de aanvrager.
Bewaartermijn De gegevens worden minimaal tien jaar bewaard en worden daarna gearchiveerd op een manier dat deze raadpleegbaar zijn. De verantwoordelijke bepaalt daarna wat met de gegevens gebeurt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beantwoorden van zienswijzen ter uitvoering van de Rijkscoordinatieregeling (RCR) bij energieprojecten op de "notitie Reikwijdte en detail" en "ontwerp Rijksinpassingsplan".
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging (DGETM) Directie Energie en Omgeving (DEO) behandeling zienswijzen.
 • Ministerie van EZK Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging (DGETM) Directie Energie en Omgeving (DEO) betrokken bij het betreffende project.
 • Ministerie van EZK Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging (DGETM) de clusterleider die de aanvraag behandelt bij de Directie Energie en Omgeving (DEO).
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Documentmanagement belast met het functioneel beheer.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Bureau Energie Projecten (BEP onderdeel van RVO).
 • Leden van het Rijkscoordinatieregeling (RCR) projectteam zoals vertegenwoordigers van de provincie, de gemeenten, de initiatiefnemers, het betreffende MER bureau (Milieu Effecten Rapportages) en van het betreffende bureau dat het Rijksinpassingsplan opstelt.
 • RegelDirect! subverwerker van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • DICTU belast met het technisch beheer.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND