Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vergunningen en meldingen Natuurbeschermingswet via AERIUS
Verwerkingsnummer 113
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gebruikers van AERIUS die een melding hebben gedaan
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam (rechts)persoon, adres, woonplaats, e-mailadres, eventuele machtiging, locatie, emissiegegevens, aanvangstijdstip
Verzameldoel Melden en registreren van stikstofdeposities die onder de grenswaarden.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Toedelen en registreren van ontwikkelingsruimte voor stikstof in het k.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden minimaal tien jaar bewaard en worden daarna gearchiveerd op een manier dat deze nog raadpleegbaar zijn. De verantwoordelijke bepaalt wat er daarna met deze gegevens gebeurt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan deze geen vergunning krijgen of een melding doen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gebruikers van AERIUS die een vergunning hebben aangevraagd of gaan aanvragen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam (rechts)persoon, projectnaam, locatie, emissiegegevens, e-mailadres, dossiernummer
Verzameldoel Melden en registreren van stikstofdeposities die onder de grenswaarden.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Toedelen en registreren van ontwikkelingsruimte voor stikstof in het k.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden minimaal tien jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een manier dat deze raadpleegbaar zijn. Daarna beopordeelt de verantwoordelijke wat er met deze gegevens gebeurt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan deze geen vergunning aanvragen of melding doen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Melden en registreren van stikstofdeposities die onder de grenswaarden blijven voor vergunningplicht ter uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS, Wet Nb 1998).
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers bij de Provincies en het Rijk die zich bezig houden met vergunningverlening en het controleren van meldingen.
  • De beheerders van AERIUS bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM - SSC Campus)
  • De beheerders van AERIUS bij het PAS-bureau (onderdeel van BIJ12)
  • Ministerie LNV directoraat-generaal Agro en Natuur/directie Natuur en Biodiversiteit (N&B) belast met de beoordeling van de gegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND