Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Koninklijke onderscheidingen
Verwerkingsnummer 116
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gegadigden voor een Koninklijke onderscheiding
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats, adres, woonplaats, partner functie, organisatie andere informatie over loopbaan/vrijwilligersactiviteiten en overige gegevens die de voordracht ondersteunen. Dossier met adviezen omtrent de voordracht van de burgemeester, de commissaris van de Koning en van het Kapittel voor de Civiele Orden.
Verzameldoel Het beslissen over een voordracht tot het verlenen van Koninklijke onderscheidingen.
Bewaartermijn Alle gegevens staan in het systeem Daisy van de Kanselarij. Er komen geen gegevens in de systemen van EZK/LNV
Bron De gemeente verzamelt gegevens via diegene die de persoon voor een onderscheiding voordraagt. De Kanselarij gaat vervolgens de gegevens beoordelen en geeft geautoriseerde medewerkers voor Daisy inzage in het dossier.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Voordragers van een Koninklijke onderscheiding
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, relatie tot gegadigde
Verzameldoel Het beslissen over een voordracht tot het verlenen van Koninklijke ond.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het informeren van degene die het voorstel heeft gedaan over de beslis.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De dossiers worden overgedragen aan het Nationaal archief. De Kanselarij der Nederlandse Orden beoordeelt uiteindelijk hoe lang de dossiers bewaard worden.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder de gegevens kan de voordracht niet in behandeling genomen worden.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beslissen over een voordracht tot het verlenen van Koninklijke onderscheidingen.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerker Koninklijke onderscheidingen ministerie EZK/LNV
 • Medewerkers van de Kanselarij de Nederlandse Orden
 • Minister van EZK/LNV (als de minister "die het aangaat")
 • Betrokken Commissaris van de Koning en de betrokken Burgemeester worden over de beslissing van de Minister ingelicht.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Bureau Bestuursraad voert namens minister EZK en LNV het proces omtrent de koninklijke onderscheidingen uit.