Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits
Verwerkingsnummer 118
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die contact opnemen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, email, correspondentie m.b.t. vragen, signalen of klachten
Verzameldoel Contactpunt voor betrokkenen over alle aangelegenheden die verband houden de verwerking van hun gegevens en de uitoefening van hun rechten (art 38 lid 4 AVG)
Bewaartermijn Gedurende de beantwoording of afhandeling. Daarna termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden.
Bron personen die contact opnemen en medewerkers LNV/ EZK
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens gespreksverslagen, feitenmateriaal ("evidence") of andere informatie die naar voren kan komen bij onderzoeken en audits.
Verzameldoel Informeren en adviseren van verwerkingsverantwoordelijke over de verplichtingen uit hoofde van toepasselijke privacy wet- en regelgeving en toezien op de naleving (art. 39 AVG).
Bewaartermijn Brondocumenten conform daarvoor geldende termijn. Overig gedurende het onderzoek. Daarna termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Betrokkenen
Persoonsgegevens
Soort gegevens gegevensverwerkingen die voorwerp zijn van advies of onderzoek of waarover een vraag is gesteld of een klacht is ingediend.
Verzameldoel Informeren en adviseren van verwerkingsverantwoordelijke over de verplichtingen uit hoofde van toepasselijke privacy wet- en regelgeving en toezien op de naleving (art 39 AVG). Communicatie en onderzoek nodig voor de behandeling van vragen/klachten van betrokkenen.
Bewaartermijn Gedurende de behandeling of onderzoek. Daarna termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor aangelegenheden die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder voorafgaande onderzoeken, en voor het voeren van overleg met de AP over andere aangelegenheden (AVG art 38 lid 1 sub e.).
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De Functionaris voor Gegevensbescherming
 • Medewerkers EZK/LNV of externe deskundigen/auditors betrokken bij beantwoording van vragen en/of het uitvoeren van de onderzoeken.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Documentmanagement (DM) voor het functioneel beheer van de applicatie DoMuS
 • DICTU voor het technisch beheer van de applicatie DoMuS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De FG maakt onderdeel uit van de BBR organisatie en aangewezen en aangemeld voor zowel de Minister van EZK als de Minister van LNV.