Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking AVG-verwerkingenregister
Verwerkingsnummer 119
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Privacy-coördinatoren of andere contactpersonen die namens een verantwoordelijke uit in de organisatie van EZK/LNV belast zijn met de uitvoering van de AVG.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en andere voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel Ondersteunen van de Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) over de verwerkingen.
Bewaartermijn Zolang als de gegevens actueel zijn.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Organisaties of personen aan wie de verwerking van persoonsgegevens is uitbesteed (verwerkers)
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en andere voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel Het bijhouden van het register van de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van EZK/LNV plaatsvinden. Doel is: transparantie over de verwerkingen van persoonsgegevens, en bevorderen van het toezicht op de naleving van de AVG.
Bewaartermijn Zolang als de verwerking plaats vindt en de betreffende contactpersoon actueel is.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Degenen aan wie de gegevens uit de verwerkingen van het ministerie van EZK/LNV bekend worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld (ontvangers)
Persoonsgegevens
Soort gegevens De organisatie, het organisatieonderdeel (directie) of functie van de ontvanger
Verzameldoel Het bijhouden van het register van de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van EZK/LNV plaatsvinden. Doel is: transparantie over de verwerkingen van persoonsgegevens, en bevorderen van het toezicht op de naleving van de AVG.
Bewaartermijn Zo lang als de gegevens actueel zijn.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactgegevens van gebruikers van het register (Niet EZK/LNV).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, emailadres, telefoonnummer en zakelijke contactgegevens
Verzameldoel Functioneel en technisch beheer van het AVG-register
Bewaartermijn Zo lang als de gegevens actueel zijn.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Directie Bedrijfsvoering EZK/LNV afdeling FB&R IB&P voert de rol van Centraal Functioneel Beheer uit.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie en telefoonnummer
Verzameldoel Actueel houden van de gegevens.
Bewaartermijn Zo lang als de gegevens actueel zijn.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het bijhouden van het register van de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van EZK/LNV plaatsvinden. Doel is: transparantie over de verwerkingen van persoonsgegevens, en bevorderen van het toezicht op de naleving van de AVG.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Directie Bedrijfsvoering van het ministerie van EZK/LNV afdeling FB&R IB&Privacy
 • Functionaris gegevensbescherming (FG) van het ministerie van EZK/LNV
 • Directie WJZ als er sprake is van een verzoek van een betrokkene (M2410)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.