Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Internetbankieren
Verwerkingsnummer 129
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Crediteuren van het kerndepartement EZK/LNV, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het Centraal Planbureau (CPB).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, banknummer
Verzameldoel Beheren adresboek crediteuren ten behoeve van het doen van betalingen.
Bewaartermijn Zolang de gegevens actueel zijn.
Bron Oracle eBS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, bankrekeningnummer, transactiegegevens
Verzameldoel Verwerken financiële transacties in de financiële administratie (EBS)
Bewaartermijn Zolang de gegevens actueel zijn.
Bron Oracle eBS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers belast met het uitvoeren van betalingsverkeer binnen het Ministerie van EZK/LNV.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Kopie ID, naam, geboortedatum
Verzameldoel Controleren toewijzen toegangsrechten internetbankieren en uitgifte van smartcard en reader door de bank.
Bewaartermijn n.v.t.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: identificatie benodigd
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Autoriseren van gebruiksrechten internetbankieren voor het Ministerie van EZ
Bewaartermijn n.v.t.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Betrokkene(n) Debiteuren van het kerndepartement EZK/LNV, SodM en CPB.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, bankrekeningnummer, transactiegegevens
Verzameldoel Verwerken financiële transacties in de financiële administratie (EBS)
Bewaartermijn conform archiefwet
Bron registers kvk
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Autoriseren van gebruiksrechten internetbankieren voor het Ministerie van EZK/LNV
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Betalingen mogelijk maken.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA) belast met het aanvragen van toegangsrechten bij de bank en het autoriseren en beheren van door de bank uitgegeven toegangsrechten internetbankieren.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team eBS.
 • De betreffende bank die belast is met de uitgifte van toegangsrechten en smartcard en readers aan het Ministerie van EZK/LNV.
 • Centraal Planbureau CPB (Interne Zaken)
 • DICTU technisch beheer eBS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Financieel-Economische Zaken.