Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Handhaving, uitvoering en verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)
Verwerkingsnummer 131
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van EZK/LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, gegevens omtrent de beloning en vergoedingen, analyse van die gegevens, advies omtrent handhaving
Verzameldoel Onderzoeken van de beloning van medewerkers van EZK/LNV die mogelijk boven de norm voor topinkomens uitkomen ter uitvoering van de WNT.
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron DB P&C en P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan reputatieschade oplopen omdat een te hoog inkomen niet is gerapporteerd.
Soort gegevens naam, gegevens omtrent de beloning en vergoedingen, functie, duur en omvang dienstverband
Verzameldoel Openbaarmaking WNT gegevens ter uitvoering van paragraaf 4 WNT
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron DB P&C en P Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan reputatieschade oplopen omdat een te hoog inkomen niet is gerapporteerd en er niet volgens de wet wordt gehandeld.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Topfunctionarissen zoals bedoeld in art 1.1.b sub 1 WNT die onder het ministerie van EZK/LNV vallen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, gegevens omtrent de beloning en vergoedingen, functie, duur en omvang dienstverband
Verzameldoel Openbaarmaking WNT gegevens in WNT-Jaarverslag ter uitvoering van paragraaf 4 WNT
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron DB P&C en P Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan reputatieschade oplopen omdat een te hoog inkomen niet is gerapporteerd en er niet volgens de wet wordt gehandeld.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoeken van de beloning van medewerkers van EZK/LNV die mogelijk boven de norm voor topinkomens uitkomen ter uitvoering van de WNT.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) belast met verantwoording in het WNT-Jaarverslag voor EZK/LNV
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) Afdeling Planning & Control (P&C) belast met het samenstellen van gegevens ten behoeve van een WNT-dossier.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Wetgeving & Juridische Zaken (WJZ) belast met een adviserende rol mbt een WNT-dossier
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Personeel & Organisatie (P&O) betrokken bij de indiensttreding en inhuur van medewerkers en/of de beëindiging van een dienstverband.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) belast met toezicht en handhaving WNT.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Informatiemanagement Facilitair en Huisvesting (IFH) Inkoopplein betrokken bij de indiensttreding en inhuur van medewerkers en/of de beëindiging van een dienstverband.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De afdeling Bureau Bestuursraad (BBR): is verantwoordelijk voor contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) i.v.m. handhaven van de WNT. De afdeling Financieel, Economische Zaken (FEZ) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WNT. De afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) komt in beeld als er moet worden gehandhaafd.