Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Risicofuncties financiële belangen en koersgevoelige informatie
Verwerkingsnummer 133
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Meldingsplichtigen bij ministerie EZK en LNV voor het taakgebied van de Compliance Officer van het kerndepartement
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, directie, functienaam, schaal, werkpakket, reden van het risico, omschrijving restricted list
Verzameldoel Het bijhouden van het overzicht van medewerkers die werkzaamheden verr.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het ondersteunen van de taken van de Compliance Officer en de hoofden .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang de verwerker dat noodzakelijk acht voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen, waarbij de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
Bron P-direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien betrokkene de gegevens niet aanlevert, dan wordt niet voldaan aan een wettelijke verplichting en kan een disciplinaire straf worden opgelegd.
Soort gegevens Correspondentie over de aanwijzing als meldingsplichtige
Verzameldoel Het bijhouden van het overzicht van medewerkers die werkzaamheden verr.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het ondersteunen van de taken van de Compliance Officer en de hoofden .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang de verwerker dat noodzakelijk acht voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen, waarbij de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien betrokkene de gegevens niet aanlevert, dan wordt niet voldaan aan een wettelijke verplichting en kan een disciplinaire straf worden opgelegd.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beheren van het overzicht van medewerkers die werkzaamheden verrichten met een verhoogd risico op financiële belangenverstrengeling en oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie, in het kader van artikel 61a ARAR en de Regeling integriteitsbeleid EZ
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Compliance Officer
 • Hoofden van Dienst en Management-secretarissen
 • Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie (DB/P&O) in verband met de eventuele communicatie over de meldplicht bij de werving en aanstelling van nieuwe medewerkers.
 • DICTU technisch beheer DoMuS
 • Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team Documentmanagement voor het functioneel beheer van DoMuS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Bureau Bestuursraad voert namens minister EZK en LNV het proces omtrent de koninklijke onderscheidingen uit.