Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Meten medewerkerstevredenheid SodM
Verwerkingsnummer 1348
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers en managers van SodM die zich vrijwillig hebben aangemeld
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres, naam directie, naam afdeling, geboortedatum, functie, geslacht, datum indiensttreding, arbeidsduur, contractsoort en salarisschaal
Verzameldoel Meten medewerkerstevredenheid door middel van vragenlijst over kwesties die spelen in het beleid of in de organisatie van SodM en opbouw benchmarkgegevens
Bewaartermijn 1 maand na voltooien van onderzoek
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers en managers van SodM die zich vrijwillig hebben aangemeld
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en e-mailadres
Verzameldoel Aanmelden voor deelname aan medewerkers tevredenheidsonderzoek
Bewaartermijn 1 maand na voltooien van onderzoek
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aanmelden voor deelname aan medewerkers tevredenheidsonderzoek
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Effectory verwerkt de gegevens en levert uitsluitend anonieme gegevens aan leidinggevenden binnen SodM. Het betreft hier de Inspecteur-Generaal, de directeuren, de afdelingsmanagers en het hoofd Bedrijfsvoering

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND