Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking WOB-verzoeken
Verwerkingsnummer 135
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een WOB-verzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, bedrijfsgegevens
Verzameldoel Communiceren met de WOB-verzoeker
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Het betreffende WOB verzoek
Verzameldoel Coördineren en behandelen WOB-verzoeken
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders kan het besluit niet aan iemand worden gericht.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in via een WOB-verzoek opgevraagd document.
Persoonsgegevens
Soort gegevens dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor het ministerie van EZL/LNV de verantwoordelijke is
Verzameldoel Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde. Zie verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Archiefwet 1995
Bron gegevens kunnen ook door derden zijn aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Centrale WOB-coördinator bij Ministerie EZK/LNV Directie Wetgeving en Juridische Zaken en de decentrale WOB-coördinatoren bij de dienstonderdelen binnen het ministerie van EZK/LNV
 • Behandelaren van WOB-verzoeken binnen alle dienstonderdelen van het ministerie EZK/LNV en juridisch adviseurs van Ministerie EZK/LNV Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Ministerie EZK/LNV Directie Communicatie wordt bij ontvangst van een WOB-verzoek direct geïnformeerd en blijft geïnformeerd.
 • Medewerkers binnen het ministerie EZK/LNV belast met het accorderen van WOB-besluit.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/team Digitale Informatievoorziening belast met het opzoeken van documenten in het kader van de uitvoering van een WOB-verzoek
 • DICTU (DoMuS)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De coördinatie van een WOB-verzoek ligt bij de WJZ als centrale WOB-coördinator voor het ministerie van EZ en de decentrale WOB-coördinatoren bij de dienstonderdelen. De behandeling van een WOB-verzoek ligt bij de dienstonderdelen. Na afstemming met WJZ worden de persoonsgegevens in de verzamelde documenten door de behandelaar bij het dienstonderdeel verwijderd alvorens deze aan de verzoeker worden verzonden, het betreffende hoofd van dienst is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.