Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking ICT - Nieuwsbrief
Verwerkingsnummer 137
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Betrokkenen die de ICT-nieuwsbrief ontvangen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, dienstonderdeel, geslacht.
Verzameldoel Versturen van de ICT-nieuwsbrief aan medewerkers van EZ die zich hebben aangemeld.
Bewaartermijn De gegevens moeten actueel zijn om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen.
Bron De persoonsgegevens komen van de betrokkene zelf vandaan als deze zich aan meld voor de nieuwsbrief. In andere gevallen komt het voor dat de persoonsgegevens vanuit andere collega's komt als deze nieuw zijn op de afdeling.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan hij de nieuwsbrief niet ontvangen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Versturen van de ICT-nieuwsbrief aan betrokkenen die zich hebben aangemeld via http://scripts.feedpublisher.nl/scripts/minez/index.php of via de link in de e-mail.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Voor de meeste verwerkingen van persoonsgegevens is er toestemming van de betrokkene omdat deze zich aan meld. Voor een selecte groep collega's binnen IFH worden de persoonsgegevens ingevoerd zonder toestemming. De nieuwsbrief brengt de medewerkers op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten. Het is van belang dat deze medewerkers geïnformeerd worden over wat er gaande is. Er is een opt-out optie om permanent of tijdelijk uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van Webwizz b.v. belast met het versturen van de ICT nieuwsbrief
  • Medewerker van het CIO-office die verantwoordelijk is voor de ICT nieuwsbrief

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.