Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Communicatiebestanden voor externe communicatie
Verwerkingsnummer 139
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Communicatie
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers Directie Communicatie (EZK/LNV), journalisten, stakeholders, externe contacten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, telefoonnummers, e-mailadressen, faxgegevens, social media gegevens
Verzameldoel Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe contacten gericht op verbinden, benaderen, informatie te delen.
Bewaartermijn Zolang de journalisten, stakeholders en overige externe contacten op de betreffende dossiers zitten.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Kennisdeling tussen de gebruikers van communicatie cockpit.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mail adres, telefoonnummer
Verzameldoel Kennisdeling tussen de gebruikers van de communicatie cockpit (CoCo).
Bewaartermijn Zolang de medewerkers geautoriseerd zijn voor de cockpit.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan hij niet inloggen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe contacten gericht op verbinden, benaderen, informatie te delen.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van directie Communicatie (woordvoerders / externe optredens)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Communicatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Communicatie

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Communicatie .