Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Cameratoezicht B73
Verwerkingsnummer 143
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie en personen die op het terrein van het gebouw komen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Video-opnamen van de gebouwen, terreinen en personen. Tijdstip, datum en plaats waarop de video-opnamen zijn gemaakt.
Verzameldoel Bewaken van het gebouw en de omliggende terreinen van het ministerie.
Bewaartermijn De video-opnamen worden voor een week bewaard.
Bron Het camerasysteem is de bron waar de gegevens vandaan komen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Controle op de in- en uitvoer van mensen en goederen
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het beveiligen van het gebouw waarbij controle wordt uitgevoerd op de in- en uitvoer van mensen en goederen. Hierdoor kunnen medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze hun werk uitvoeren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Beveiligingscoördinator (DB/BVC) en Beveiligingsambtenaar (BBR/BVA) van het ministerie voor gebouw B73 hebben bij een incident toegang tot de video opnamen
  • De Meldkamer B73 (onderdeel FM Haaglanden) voert het cameratoezicht uit
  • Justitie en/of politie op basis van een vordering van beelden

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.