Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bezwaar, beroep en klachtbehandeling
Verwerkingsnummer 145
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die bezwaar of beroep aantekenen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, gelieerde organisatie, gegevens met betrekking tot het bezwaar of beroep
Verzameldoel Behandelen van beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges. Zie verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de Ministers EZK/LNV. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de procedures in het kader van bezwaar of beroep, voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen EZK/LNV en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle. Termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: In het geval van een beroepszaak; zie Hfdst. 7 en 8 Awb.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die genoemd worden in een bezwaar- of beroepsprocedure
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, woonplaats, gelieerde organisatie, relatie met het bezwaar of beroep
Verzameldoel Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de Ministers EZK/LNV lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges. Zie verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de procedures in het kader van bezwaar of beroep, voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen EZK/LNV en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle. Termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden.
Bron Betrokkene die bezwaar of beroep aantekent, of in overgelegde stukken waarin gegevens van betrokkene zijn opgenomen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die een klacht of verzoekschrift hebben ingediend
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, gelieerde organisatie, gegevens met betrekking tot de klacht of het verzoek
Verzameldoel Behandelen van klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman. Kijk verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van verzoekschriften ingediend bij de Commissie voor de verzoekschriften. Zie verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de procedures in het kader van of naar aanleiding van klachten, voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen EZK/LNV en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle. Termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Hfd 9 Awb
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die genoemd worden in klacht of een verzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, woonplaats, gelieerde organisatie, relatie met de klacht of het verzoek
Verzameldoel Behandelen van klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman met betre.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van verzoekschriften ingediend bij de Commissie voor de ver.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de procedures in het kader van of naar aanleiding van klachten, voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen EZK/LNV en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle. Termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die een zienswijze hebben ingediend
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, gelieerde organisatie, gegevens mbt tot zienswijze
Verzameldoel Behandelen van zienswijzen ingediend in het kader van de voorbereiding van een besluit. Kijk verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de procedure in het kader waarvan de zienswijze is ingediend (primaire besluitvorming, bezwaar/beroep/hoger beroep), voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen EZK/LNV en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle. Termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Ja in het geval een zienswijze in het kader van de voorbereiding van een besluit wordt ingediend. Zie Hfst. 3, 4 Awb.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de Minister EZK/LNV met uitzondering van beschikkingen die door de uitvoerende diensten van EZK/LNV namens de Minister zijn genomen.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) belast met bewaar en beroep
 • Medewerkers van de landsadvocaat die bij een bepaalde civiele procedure zijn betrokken
 • Medewerkers van beleidsdirecties die bij een bepaalde zaak betrokken zijn
 • Medewerkers bij de Nationale Ombudsman die betrokken zijn bij een klacht
 • Medewerkers van de Commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer die betrokken zijn bij een zaak
 • Medewerkers van de bestuursrechtelijke colleges die bij een zaak betrokken zijn. Dit zijn het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de sector bestuursrecht van de Rechtbanken, de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep
 • Medewerkers van directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) belast met de uitvoering van en de advisering bij de besluitvormingsprocedures.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Wetgeving en Juridische Zaken.