Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beslissen op handhavingsverzoek
Verwerkingsnummer 1464
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een handhavingsverzoek.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres
Verzameldoel Communiceren met de indiener van handhavingsverzoek.
Bewaartermijn 5 jaar.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Op basis van formele handhavingsverzoeken beslissen over bestuurlijk interveniëren. Uitoefening van het openbaar gezag : Algemene wet bestuursrecht
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerker van SodM/bureau IG/Juridische Zaken.
  • Medewerkers SodM/Informatiemanagement belast met toepassen Archiefwet.
  • Operationeel medewerker directie Engineering en Netbeheer en/of Ondergrond en Boren.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND