Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verstrekken informatie salarisadministratie (P-direkt)
Verwerkingsnummer 14
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle medewerkers van het ministerie van EZK/LNV die op de loonlijst staan.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bestand bestaat uit de onverdichte salarisgegevens op medewerkersniveau en bevatten personeelsnummer (SAP-nummer), naam en de bruto-/netto-salariscomponenten.
Verzameldoel Gegevens van salarisuitgaven verstrekken aan diensten en agentschappen ten behoeve van controle en correcties
Bewaartermijn Iedere onderneming is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). op https://www.belastingdienst.nl/ is de meest actuele informatie te vinden.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: financieel beheer zal anders niet op orde zijn.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Gegevens van salarisuitgaven verstrekken aan diensten en agentschappen binnen ministerie EZK/LNV ten behoeve van controle en correcties
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Ministerie EZK/LNV moet inzicht hebben in de salarissen die zijn uitbetaald.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Financiële administraties diensten en agentschappen van het ministerie van EZK/LNV.
  • Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA) samenstellen overzichten.
  • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), team eBS belast met het functionele beheer van eBS.
  • DICTU belast met het technisch beheer van eBS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • Debiteuren en crediteuren van CPB en SodM worden door hen aangeleverd voor verwerking in de financiële administratie door FEZ/ FDA. Uitgangspunt is dat FEZ/ FDA met respectievelijk CPB en SodM gezamenlijk verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens van de debiteuren/ crediteuren.