Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Veiligheidsonderzoeken vertrouwensfuncties
Verwerkingsnummer 150
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers EZK/LNV die een vertrouwensfunctie (gaan) vervullen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geboortedatum, nationaliteit en gegevens betreffende de vertrouwensfunctie
Verzameldoel Aanvragen en bewaken voortgang voor veiligheidsonderzoeken bij de AIVD (Wet veiligheidsonderzoeken)
Bewaartermijn Zolang medewerker in dienst is van ministerie van EZK/LNV. Oude gegevens worden vernietigd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan er geen veiligheidsonderzoek worden ingesteld en betrokkene mag wettelijk gezien niet op de vertrouwensfunctie zitten.
Soort gegevens Verklaring van geen bezwaar omvat de volgende gegevens: naam, geboortedatum, adres, woonplaats, geboorteplaats, nationaliteit en vertrouwensfunctie
Verzameldoel Inzicht aan wie een verklaring van geen bezwaar is verstrekt of geweigerd om vast te stellen of de vertrouwensfunctie door betrokkene mag worden vervuld.
Bewaartermijn gegevens worden bewaard tot dat de betrokkene met de vertrouwensfunctie stopt.
Bron Komt van AIVD
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders wordt hij niet aangesteld op de vertrouwensfunctie.
Soort gegevens Voorgenomen weigering omvat de volgende gegevens: naam, geboortedatum, geboorteplaats en reden voor afwijzing.
Verzameldoel Inzicht aan wie een verklaring van geen bezwaar is verstrekt of geweigerd om vast te stellen of de vertrouwensfunctie door betrokkene mag worden vervuld.
Bewaartermijn na zes weken wordt deze verwijderd.
Bron AIVD
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers met een vertrouwensfunctie bij vitale bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van ministers van EZK/LNV vallen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens verklaring van geen bezwaar omvat de volgende gegevens: naam, geboortedatum, adres, woonplaats, geboorteplaats, nationaliteit en vertrouwensfunctie
Verzameldoel Inzicht aan wie een verklaring van geen bezwaar is verstrekt of geweigerd om vast te stellen of de vertrouwensfunctie door betrokkene mag worden vervuld.
Bewaartermijn Tot dat de betrokkene niet meer op de vertrouwensfunctie vervuld.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan de vertrouwensfunctie niet vervuld worden.
Soort gegevens voorgenomen weigering omvat de volgende gegevens naam, geboortedatum, geboorteplaats en reden voor afwijzing.
Verzameldoel Inzicht aan wie een verklaring van geen bezwaar is verstrekt of geweigerd om vast te stellen of de vertrouwensfunctie door betrokkene mag worden vervuld.
Bewaartermijn Zes weken.
Bron Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aanvragen en bewaken voortgang voor veiligheidsonderzoeken bij de AIVD (Wet veiligheidsonderzoeken)
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) medewerkers die het veiligheidsonderzoek uitvoeren.
 • Ministerie van EZK/LNV, de coördinatoren vertrouwensfunctie Beveiligingsambtenaar (BVA groep) belast met het beheer van het register vertrouwensfuncties.
 • Betrokkene ontvangt zelf de verklaring van geen bezwaar of voornemen tot weigering
 • De Beveiligingsambtenaar (BVA) van ministerie EZK/LNV belast met de coördinatie van veiligheidsonderzoeken en het informeren van betrokken leidinggevende.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Documentmanagement (DM) voor het functioneel beheer van de applicatie DoMuS.
 • DICTU voor het technisch beheer van de applicatie DoMuS.
 • Ministerie van EZK de plaatsvervangend Secretaris Generaal (SG)
 • Ministerie van LNV de Secretaris Generaal (SG)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De beveiligingsambtenaar rapporteert aan de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en valt onder Bureau Bestuursraad.