Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Pilot Bewust Belonen
Verwerkingsnummer 1541
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het kerndepartement van EZK/LNV of de NVWA die een bewuste beloning hebben gekregen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam medewerker of naam team, D/DG, beloning, waarde van beloning, datum van toekenning, toegepast beloningscriterium, motivering, initiatiefnemer beloning (manager of medewerker)
Verzameldoel Monitoring van het experiment Opleveren 3-maandelijkse rapportage budgetuitputting, analyse verdeling van beloningen
Bewaartermijn Tot afsluiting van het experiment en besluitvorming over vervolgtraject (voorjaar 2019)
Bron Manager van de medewerker die bewust beloond wordt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Geslacht, functieschaal, leeftijd, omvang dienstverband, aantal dienstjaren
Verzameldoel Verzamelen van de naam van de medewerkers die een extra beloning hebben gekregen, de hoogte van die beloning, de motivering en de waarde van de beloning t.b.v. - de monitoring van het experiment bewust belonen - de stand van zaken wat betreft budgetuitputting - analyse toekenning beloningen Ten behoeve van de analyse van de toegekende beloningen: - rechtvaardige verdeling over medewerkerscategorieën - nagaan of mythes over belonen kloppen
Bewaartermijn Tot afsluiting van het experiment en besluitvorming over vervolgtraject (voorjaar 2019).
Bron BZK/P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verzamelen van de naam van de medewerkers die een extra beloning hebben gekregen, de hoogte van die beloning, de motivering en de waarde van de beloning t.b.v. - de monitoring van het experiment bewust belonen - de stand van zaken wat betreft budgetuitputting - analyse toekenning beloningen
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het gerechtvaardigd belang is te kunnen beoordelen of de resultaten van het experiment voldoen aan het afspraken binnen het vastgestelde beloningsbeleid (beschikbare budgetten, representativiteit bij toekenning beloningen) en om op basis van deze resultaten afspraken te kunnen maken over een eventueel vervolgtraject.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK/LNV directie Bedrijfsvoering / Personeel en Organisatie P&O belast met het analyseren van de resultaten ivm de monitoring van het experiment bewust belonen. NB.: de andere leden van de projectgroep krijgen geen inzage in de persoonsgegevens.
 • Ministerie van EZK/LNV contactpersoon binnen de directies die belast is met het bijhouden van het registratieformulier.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Ieder hoofd van dienst is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking t.b.v. bewust belonen binnen het eigen onderdeel. Het betreft een generieke verwerking.