Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Medewerkers onderzoek
Verwerkingsnummer 1542
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle medewerkers van EZK/LNV, inclusief inhuurkrachten en gedetacheerden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijk emailadres, organisatorische eenheid, geslacht
Verzameldoel Doen van medewerkers onderzoek dat bijdraagt aan welbevinden/betrokkenheid/duurzame inzetbaarheid/actieve participatie van medewerkers en daarmee aan de gewenste organisatie ontwikkeling.
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Naast betrokkene is ook P-Direkt of leidinggevende bron
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Doen van medewerkers onderzoek dat bijdraagt aan welbevinden/betrokkenheid/duurzame inzetbaarheid/actieve participatie van medewerkers en daarmee aan de gewenste organisatie ontwikkeling.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Als werkgever optimale omstandigheden creëren voor medewerkers om te presteren (‘goed werkgeverschap’). Feedback ophalen uit de organisatie door middel van onderzoek is daarvoor een gebruikelijke en geaccepteerde manier.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de organisatie die de opdracht heeft gekregen het onderzoek te doen (per onderzoek kan dit een andere organisatie zijn).
  • Medewerker van EZK/LNV die de gegevens verzamelt en doorstuurt naar de organisatie die de opdracht heeft gekregen het onderzoek te doen (dat kan per onderzoek een andere organisatie zijn)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.