Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ziekteverzuim, reintegratie, herstel
Verwerkingsnummer 1543
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker die vanwege ziekte niet in staat is zijn werk geheel of gedeeltelijk uit te voeren
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, datum eerste dag verzuim, datum (gedeeltelijk) herstel, percentage arbeidsgeschiktheid, bereikbaarheid
Verzameldoel Monitoren wettelijke termijnen
Bewaartermijn zie archiefselectielijst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als je je niet ziekmeldt terwijl je niet werkt, kan dat als ongeoorloofde afwezigheid worden gezien. Kan tot disciplinair traject leiden.
Soort gegevens Probleemanalyse (bij arbeidsongeschiktheid langer dan 6 weken):oordeel over de beperkingen en arbeidsmogelijkheden van de medewerker en een advies over het einddoel van de re-integratie. De bedrijfsarts geeft aan met welke stappen en re-integratieactiviteiten dit einddoel naar zijn oordeel kan worden bereikt. Medische gegevens.
Verzameldoel Invulling 'goed werkgeverschap' en voldoen aan wettelijke vereisten
Bewaartermijn zie archiefselectielijst
Bron Bedrijfsarts (medische gegevens).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien de betrokkene niet meewerkt (zich niet aan de regels houdt) kan de werkgever minder loon betalen of loon inhouden. Krijg je een ziektewetuitkering kan UWV ook een deel van de uitkering inhouden.
Soort gegevens Plan van aanpak reintegratie en evaluatie
Verzameldoel Invulling 'goed werkgeverschap' en voldoen aan wettelijke vereisten
Bewaartermijn zie archiefselectielijst
Bron In gezamenlijk overleg met manager en betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien gegevens niet worden aangeleverd kan UWV een boete opleggen of ontslag zonder WIA opleggen. Als werkgever in gebreke blijft kan UWV verplichten tot langer loondoorbetalen
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Invulling 'goed werkgeverschap'
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Je wilt als werkgever zicht op het welbevinden van de medewerkers en kunnen ingrijpen als er problemen zijn. Weten of een medewerker ziek is, is daar een belangrijk onderdeel van.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Manager van de betrokkene
 • Medewerker die voor manager verzuimregistratie in P-Direkt verzorgt (rol HRO-verzuim).
 • Ministerie BZK P-Direkt die gegevens verwerkt
 • Bedrijfsarts
 • Medewerkers die gemachtigd zijn de mailbox van de manager te lezen (indien ziek-/betermelding via de mail wordt gedaan)
 • Medewerkers die toegang hebben tot groepsmailbox indien ziek-/beter melding daar naar toe wordt gezonden (door betrokkene of manager)
 • Deelnemers Sociaal Medisch Team (bij frequent of langdurig verzuim): bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, managers afdeling, managers hoger in hiërarchie (ev. Hoofden van Dienst)
 • De medewerkers van ministerie EZK/LNV die de rol in ministerie BZK P-Direkt van informatiespecialist hebben (Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Planning & Control en Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Ieder hoofd van dienst is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de medewerkers onder zijn/haar gezagsbereik.