Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Personeelsplanning (SPP, MPP, P-schouw)
Verwerkingsnummer 1544
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van EZK en LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, sap-nummer, naam manager, schaal/trede, voorgestelde beloning (p-schouw), afspraken loopbaan(traject), uitkomst eindevaluatie
Verzameldoel (planmatig) verbinden van de organisatieontwikkeling met de personele/persoonlijke ontwikkeling om op basis daarvan te komen tot een optimale toekomstbestendige personele bezetting
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Het merendeel van de gegevens is afkomstig uit P-Direkt, het personeelssysteem van EZK en LNV
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking (planmatig) verbinden van de organisatieontwikkeling met de personele/persoonlijke ontwikkeling om op basis daarvan te komen tot een optimale toekomstbestendige personele bezetting
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: om in te kunnen spelen op de veranderende omgeving/samenleving is het noodzakelijk om op regelmatige basis te onderzoeken of de organisatie met de bestaande personele bezetting (in kwalitatieve en kwantitatieve zin) nog voldoende is toegerust om haar taken uit te voeren

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De MT-leden van de afdeling waar betrokkene werkzaam is
  • De DT-leden van de DG of directie waar betrokkene werkzaam is. Deze groep ontvangt uitsluitend de gegevens naam en schaal/trede van de medewerkers die het MT graag in het MT nader willen bespreken. Meestal gaat het om nadere afstemming over gewenste ontwikkel-/loopbaantrajecten binnen of buiten de eigen DG.
  • De P&O-adviseur(s) van het DG/de directie.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.