Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Financiële afhandeling detacheringen
Verwerkingsnummer 1553
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van ministerie EZK/LNV die elders (binnen ministerie EZK/LNV dan wel daarbuiten) gedetacheerd worden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, sap-nr, inlenende organisatie, uitlenende organisatie, periode van detachering, financiële afspraken over vergoeding kosten detachering, loonkosten medewerkers indien van een vergoeding sprake is, contactgegevens van de inlener (organisatie, KvK-nummer, naam, zakelijk emailadres), getekend detacheringscontract
Verzameldoel Zorg dragen voor een tijdige en juiste afhandeling van de financiële afspraken die gemaakt zijn in het kader van het detacheren van medewerkers van ministerie EZK/LNV. Leveren managementinformatie: zicht hebben op kosten, opbrengsten en aantallen detacheringen.
Bewaartermijn 7 jaar (fiscale bewaartermijn)
Bron Naast betrokkene is ook leidinggevende bron van gegevens.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van andere departementen dan wel van andere publieke of private organisaties die bij ministerie EZK/LNV werkzaamheden verrichten op basis van een detacheringscontract.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, inlenend organisatie-onderdeel, uitlenende organisatie, periode van detachering, financiële afspraken over vergoeding kosten detachering, contactgegevens van de inlener (organisatie, KvK-nummer, naam, zakelijk emailadres), getekend detacheringscontract
Verzameldoel Zorg dragen voor een tijdige en juiste afhandeling van financiële afspraken voor medewerkers die gedetacheerd worden bij ministerie EZK/LNV. Leveren managementinformatie: zicht hebben op kosten, opbrengsten en aantallen detacheringen.
Bewaartermijn 7 jaar (fiscale bewaartermijn)
Bron Naast betrokkene is ook leidinggevende bron.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Zorg dragen voor een tijdige en juiste afhandeling van de financiële afspraken die gemaakt zijn in het kader van het detacheren van medewerkers van ministerie EZK/LNV.
Rechtsgrond
 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie/Advies&Beheer/Beheer verantwoordelijk voor het doorgeven van de factuurinformatie aan Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratie
 • Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratieverantwoordelijk voor het boeken van de facturen, dan wel het verzenden van de facturen.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie betrokken bij de detacheringsafspraken, dan wel betrokken bij het leveren van managementinformatie
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team eBS voor het functioneel beheer van eBS
 • DICTU technisch beheer eBS

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.