Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Aanvraag ARBO middelen
Verwerkingsnummer 155
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers die een ARBO middel aanvragen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, telefoonnummer, dienstonderdeel, raamnummer en de bevestiging van het bestaan van een medische grond door de (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc.
Verzameldoel Verstrekken ARBO middelen (facilitaire-, ICT-middelen en beeldschermbril).
Bewaartermijn De bewaartermijn is in principe 5 jaar vanaf het moment dat de persoonsgegevens worden verwerkt. Zijn de persoonsgegevens na deze termijn nog steeds nodig om het verwerkingsdoel te bereiken, dan zullen de persoonsgegevens bewaard worden tot na het doel is bereikt.
Bron Diegene die de aanvraag doet (kan de medewerker, bedrijfsarts(kopie paste) zijn). Gegevens komen uit P-direk.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan de preventiemedewerker de aanvragen van de ARBO middelen niet beoordelen.
Soort gegevens Bevestiging van het bestaan van een medische grond door de (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc.m.b.t. een ARBO middel van de medewerker, naam medewerker.
Verzameldoel Beoordelen aanvraag ARBO middelen door preventiemedewerker
Bewaartermijn De bewaartermijn is in principe 5 jaar vanaf het moment dat de persoonsgegevens worden verwerkt. Zijn de persoonsgegevens na deze termijn nog steeds nodig om het verwerkingsdoel te bereiken, dan zullen de persoonsgegevens bewaard worden tot na het doel is bereikt.
Bron Diegene die de aanvraag doet (kan de medewerker of (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc. zijn). Gegevens komen uit P-direkt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan de preventiemedewerker de aanvragen van de ARBO middelen niet beoordelen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verstrekken ARBO middelen (facilitaire-, ICT-middelen en beeldschermbril)
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking van de persoonsgegevens zijn nodig om de ARBO middelen te verstrekken aan diegene die recht hebben op het gebruik van deze ARBO middelen. Nadat ARBO middelen zijn aanbevolen door de (bedrijfs)arts/fysiotherapist/etc. krijgt een betrokkene de beschikking over de ARBO middelen na het doorlopen van de aanvraagprocedure. Zo zal de verstrekking op een correct manier aan de juiste betrokkene worden geleverd.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • ARBO ICT middelen: interne ICT-leverancier DICTU ontvangt opdracht van de Directie Bedrijfsvoering (BMO) voor het leveren van ARBO ICT middelen. Het medisch advies wordt niet meegestuurd.
  • ARBO facilitaire middelen: FM Haaglanden (ministerie BZK) ontvangt van de preventiemedewerker via het Facilitair Portaal Planon opdracht voor het leveren van de ARBO facilitaire middelen. Het medisch advies wordt niet mee gestuurd.
  • Aanvraag beeldschermbril: Preventie medewerker P&O, Rijksbrede regeling vanuit het ministerie BZK waarbij ministerie EZK/LNV is aangesloten per januari 2018). Tot een bepaald bedrag kan in P-direct worden gedeclareerd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.