Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beheer Parkeerplaatsen
Verwerkingsnummer 157
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie die beschikken over een vaste parkeerplek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, kentekennummer, van en tot.
Verzameldoel Uitgifte autorisaties voor vaste parkeerplaats op B73, CenterCourt voor medewerkers DB.
Bewaartermijn De bewaartermijn is in principe 5 jaar vanaf het moment dat de persoonsgegevens worden verwerkt. Zijn de persoonsgegevens na deze termijn nog steeds nodig om het verwerkingsdoel te bereiken, dan zullen de persoonsgegevens bewaard worden tot na het doel is bereikt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder het leveren van deze gegevens kan er geen vaste parkeerplek worden uitgegeven aan een medewerker.
Soort gegevens Naam, kentekennummer en Rijkspasnummer.
Verzameldoel Overzicht parkeerplaats bij Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Bewaartermijn De bewaartermijn is in principe 5 jaar vanaf het moment dat de persoonsgegevens worden verwerkt. Zijn de persoonsgegevens na deze termijn nog steeds nodig om het verwerkingsdoel te bereiken, dan zullen de persoonsgegevens bewaard worden tot na het doel is bereikt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder het leveren van de gegevens kan er geen vaste parkeerplek uit worden gegeven.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Bezoekers van het ministerie die bij hun bezoek aan het ministerie een parkeerplek gereserveerd hebben. (FMH Planon)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, organisatie, kentekennummer en tijdsduur.
Verzameldoel Uitgifte kort parkeren bezoekers van EZ op B73 via FMH.
Bewaartermijn De bewaartermijn is in principe 5 jaar vanaf het moment dat de persoonsgegevens worden verwerkt. Zijn de persoonsgegevens na deze termijn nog steeds nodig om het verwerkingsdoel te bereiken, dan zullen de persoonsgegevens bewaard worden tot na het doel is bereikt.
Bron De bezoeker heeft bepaalde gegevens doorgegeven aan diegene waarbij het bezoek plaats zal vinden. Diegene die de bezoeker aanmeld in Planon voert de persoonsgegevens in, in het systeem.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder het doorgeven van deze gegevens kan er geen tijdelijke parkeerplek voor de bezoeker worden aangevraagd.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Garage B73: medewerkers van het ministerie die o.b.v. medische gronden een (tijdelijke) autorisatie krijgen op de Rijkspas.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, afdeling, Rijkspasnummer, kenteken en periode van parkeren en bevestiging van het bestaan van een medische grond van de (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc.
Verzameldoel Uitgifte (tijdelijke) autorisatie Rijkspas op medische gronden voor garage van B73.
Bewaartermijn De bewaartermijn is in principe 5 jaar vanaf het moment dat de persoonsgegevens worden verwerkt. Zijn de persoonsgegevens na deze termijn nog steeds nodig om het verwerkingsdoel te bereiken, dan zullen de persoonsgegevens bewaard worden tot na het doel is bereikt.
Bron Een deel komt van de betrokkene zelf, een deel van de manager (via IBIS) en de bevestiging van het bestaan van een medische grond van de (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc. Na verloop mogelijke melding vanuit beveiliging
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder het leveren van deze gegevens kan er geen vaste parkeerplek worden uitgegeven op medische gronden.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitgifte aan medewerkers Directie Bedrijfsvoering (ministerie EKZ/LNV) van autorisaties Rijkspas voor garage B73 of parkeerpas CenterCourt.
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Om het mogelijk te maken dat medewerkers kunnen parkeren in de garage B73 worden Rijkspas autorisaties uitgegeven. Voor op het CentreCourt geldt een leenpasje als toegang. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zodat er overzicht is wie deze autorisatie heeft. Hierdoor kan de uitgifte van de autorisaties worden bijgehouden mede ook om de capaciteit van plekken in het CentreCourt en garage B73 in de gaten te kunnen houden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van Bureau Managementondersteuning die de parkeerpassen beheren CentreCourt en parkeren op Bezuidenhoutseweg 73.
 • FM Haaglanden (Beveiliging) ontvangen naam en kentekennummer.
 • RBO Backoffice (Rijks Beveiligings Organisatie) van Ministerie van Buitenlandse Zaken voor wat betreft parkeren bij Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.