Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Financiële administratie (beperkt gebruik) BSN
Verwerkingsnummer 1643
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Debiteuren en crediteuren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, debiteuren-/crediteurennummer, BSN, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot facturen, beschikkingen en declaraties.
Verzameldoel Opgave verstrekken van gegevens aan de belastingdienst IB47 voor personen niet personeel of bedrijf zonder registerkenmerk en BTW-nummer.
Bewaartermijn conform archiefwet
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: dan kan geen, verplichte, opgave verstrekt worden aan de belastingdienst
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verstrekken van informatie aan de Belastingdienst Uitbetaalde bedragen aan derden (IB47) aanleveren
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: -

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Door ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)/Afdeling Financiële Diensten en Administratie geautoriseerde medewerkers binnen de directie FEZ die de betreffende gegevens in mogen zien dan wel mogen muteren of tot betaling/ ontvangst mogen overgaan (functiescheiding).
 • Door Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratie geautoriseerde medewerkers van het ministerie van Financiën (Audit Dienst Rijk) die de betreffende gegevens in mogen zien.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/Inkoopplein B73die door Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratie zijn geautoriseerd om inkoop gerelateerde gegevens in te voeren, te muteren of goed te keuren.
 • Door Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)/Afdeling Financiële Diensten en Administratie geautoriseerde medewerkers buiten de directie FEZ die de betreffende gegevens in mogen zien.
 • DICTU technisch beheer eBS
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team eBS voor het functioneel beheer van eBS

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Debiteuren en crediteuren van CPB en SodM worden door hen aangeleverd voor verwerking in de financiële administratie door FEZ/ FDA. Uitgangspunt is dat FEZ/ FDA met respectievelijk CPB en SodM gezamenlijk verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens van de debiteuren/ crediteuren.