Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registratiepunt Integriteit
Verwerkingsnummer 170
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Derden (schenkers) die medewerkers van het ministerie van EZ een geschenk van >50 euro hebben aangeboden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam schenker (persoon of bedrijfsnaam)
Verzameldoel Uitvoering geven aan het integriteitsbeleid van EZK/LNV, voor zover dit betrekking heeft op nevenwerkzaamheden en geschenken.
Bewaartermijn 3 jaar
Bron De EZK/LNV-medewerker die het geschenk ontvangen heeft
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van EZK/LNV die nevenwerkzaamheden verrichten of voornemens zijn te gaan verrichten, die de belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met zijn of haar functievervulling, kunnen raken.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, aard van nevenwerkzaamheden, naam van de organisatie waar de werkzaamheden worden verricht, bewijs toestemming en eventuele afspraken die zijn gemaakt tussen medewerker en werkgever
Verzameldoel Uitvoering geven aan het integriteitsbeleid van EZK/LNV, voor zover dit betrekking heeft op nevenwerkzaamheden en geschenken. In tegenstelling tot hetgeen in de Regeling Integriteitsbeleid EZ vermeld staat, wordt niet jaarlijks een geanonimiseerd verslag aan de SG toegezonden van de gemelde nevenwerkzaamheden. Het register kan geraadpleegd worden door de coördinator Integriteit, met name indien een vermoeden bestaat dat de nevenwerkzaamheden het belang van de dienst schaden/hebben geschaad.
Bewaartermijn In ieder geval gedurende de periode dat de medewerker in dienst is. checken in archiefselectiedocument
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De gevolgen zijn er indien een vermoeden ontstaat dat nevenwerkzaamheden daadwerkelijk de belangen van de dienst schaden of hebben geschaad en deze werkzaamheden in het verleden niet gemeld zijn. Dit kan een disciplinaire maatregel tot gevolg hebben.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering geven aan het integriteitsbeleid van ministerie EZK/LNV, voor zover dit betrekking heeft op nevenwerkzaamheden en geschenken.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerker bij DB/P&O belast met de verwerking van documenten waarin toestemming wordt gegeven voor de nevenwerkzaamheden, of waarin nadere afspraken over het uitvoeren van de nevenwerkzaamheden worden vastgelegd.
 • Coördinator Integriteit ontvangt de namen van schenkers/bedrijven van geschenken of diensten van > € 50
 • De informatiespecialist (P&C) die de gegevens uit het register (P-Direkt) kan uitdraaien.
 • De medewerkers van P-Direkt die toegang hebben tot het register en het p-dossier.
 • Het verantwoordelijke lijnmanagement ontvangt de melding ontvangen geschenken/diensten > € 50
 • De EZK/LNV-medewerker die aan het eind van het jaar de overzichten ontvangen geschenken/diensten > € 50 verzamelt

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.