Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Melden incidenten en uitvoeren interne onderzoeken
Verwerkingsnummer 171
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker / ingehuurd personeel van ministerie van EZK/LNV naar wie een intern onderzoek wordt ingesteld
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en gegevens die relevant zijn voor het interne onderzoek.
Verzameldoel Uitvoeren van een intern onderzoek bij een vermoeden van schending op gebied van integriteit, fysieke beveiliging, informatiebeveiliging etc.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron De betrokkene en personen die worden gehoord, zoals de melder, getuigen, HRM, enz..
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dat kan leiden tot duurzame ontwrichting van de arbeidsrelatie met eventueel gepaste disciplinaire maatregelen ten gevolge.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Personen die gehoord worden in het kader van het interne onderzoek (zoals melders, getuigen, collegae)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, telefoon, email en voor het onderzoek relevante gegevens.
Verzameldoel Uitvoeren van een intern onderzoek bij een vermoeden van schending op gebied van integriteit, fysieke beveiliging, informatiebeveiliging etc.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoeren van een intern onderzoek bij een vermoeden van schending op gebied van integriteit, fysieke beveiliging, informatiebeveiliging etc.
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het zoveel mogelijk borgen van een integer ambtenarenapparaat maakt in voorkomende gevallen het doen van onderzoek naar (mogelijke) integriteitsschendingen noodzakelijk

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De beveiligingsambtenaar start en coördineert het intern onderzoek in opdracht van de Plaatsvervangend Secretaris Generaal voor het ministerie van EZK
 • Bij vermoeden van strafrechtelijk feit wordt aangifte gedaan bij OM of de politie.
 • De lijnmanager van een medewerker van EZK/LNV naar wie een intern onderzoek is ingesteld wordt geïnformeerd dat er een onderzoek is gestart en over de uitkomsten van het onderzoek.
 • Medewerkers die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van het onderzoek of het verkrijgen van informatie.
 • Expertisecentrum Overheid en Personeel (ECO&P), wanneer specialistische advisering of bestuursrechtelijke afhandeling aan de orde is.
 • Extern rechercheonderzoeksbureau, wanneer specifieke kennis en/of capaciteit moet worden ingehuurd.
 • De beveiligingsambtenaar start en coördineert het intern onderzoek in opdracht van de Secretaris Generaal voor het ministerie van LNV.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Bureau Bestuursraad voert namens minister EZK en LNV het proces omtrent incidenten en het uitvoeren van interne onderzoeken uit.