Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Incidentele vergunningen en ontheffingen
Verwerkingsnummer 180
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers van vergunningen en ontheffingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die betrekking hebben op de functie of de voormalige functie; gegevens die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten, nummer Kamer van Koophandel, gegevens relevant voor de betreffende vergunning of ontheffing.
Verzameldoel Het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen ter uitvoering van: -het Activiteitenbesluit -Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht, -Besluit milieueffectrapportages, - Besluit algemene regels milieu mijnbouw, -Mijnbouw wet- en regelgeving
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder de gegevens kan de vergunning niet afgegeven worden.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen ter uitvoering van: -Activiteitenbesluit milieubeheer -Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht, -Besluit milieueffectrapportages, - Besluit algemene regels milieu mijnbouw, -Mijnbouw wet- en regelgeving
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK. Directoraat Generaal (DG) Energie, Telecom en Mededinging (ETM) Directie Energie & Omgeving (DEO) belast of betrokken bij het verlenen van vergunningen of ontheffingen.
 • Omgevingsdiensten die belast zijn met de het toezicht of de controle op de vergunnings- of ontheffingsvoorwaarden zoals bijv. omgevingsdiensten.
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Technische commissie bodembeweging (Tcbb) belast met de advisering op het gebied van de verlening van mijnbouwvergunningen.
 • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor het toezicht op de uitvoering van de Mijnbouwwet- en regelgeving
 • Provincies, Gemeenten en waterschappen in het gebied waar de aangevraagde vergunning of ontheffing betrekking op heeft.
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) belast met de advisering op het gebied van de milieuwetgeving (Barmms, mer-beoordelingen).
 • Ministerie van IenW belast met de advisering op het gebied van de milieuwetgeving (Barmms, mer-beoordelingen).
 • Ministerie van EZK/LNV, Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Documentmanagement (DM), belast met het functioneel beheer van DoMuS.
 • DICTU voor het technisch beheer van DoMuS.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), team eBS belast met het functionele beheer van eBS.
 • DICTU belast met het technisch beheer van eBS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND