Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitvoeren subsidieregeling Riolering Woonboten
Verwerkingsnummer 1819
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres). Personalia (geslacht). Identificerende nummers (BSN, referentienr). Bankrekeningnummer. Informatie woonbootgegevens (NAW van de woonboot, naam van Rijkswater waar woonboot ligt, kopie eigendomsbewijs woonboot). Ondertekening. Voor de beoordeling van de Riolering Woonboten-aanvraag inhoudelijk relevante gegevens. Gegevens via openbare bronnen op internet.
Verzameldoel Het kunnen corresponderen met de aanvrager. Het inhoudelijk kunnen beoordelen van de Riolering Woonboten-aanvraag.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron De aanvrager zelf, daarnaast uit het NHR en/of BRP.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres). Personalia (geslacht). Identificerende nummers (KvKnr, Referentienr). Contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam). Machtiging.
Verzameldoel Het kunnen corresponderen met aanvrager via de gemachtigde.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene zelf en NHR en/of BRP.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Installateurs
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van de installateur (NAW), personalia (geslacht), identificerende nummers (Kvknr), ondertekening.
Verzameldoel Het kunnen vaststellen of er goedkeuring is verleend voor de boordvoorziening.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers RVO.nl die belast zijn met de uitvoering van de subsidieregeling Riolering Woonboten voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres). Personalia (geslacht). Identificerende nummers (TVS-code). Functieaanduiding.
Verzameldoel Opstellen van managementinformatie, werkverdeling en interne controle (is de medewerker bevoegd om de regeling Riolering Woonboten uit te voeren).
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene zelf en systemen van RVO.nl
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoeren van de subsidieregeling Riolering Woonboten - rijkswater conform de Publicatie Subsidieregeling riolering woonboten.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Rijkswaterstaat
 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat