Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Coördineren besluiten energie-infrastructuurprojecten Bureau Energieprojecten
Verwerkingsnummer 1822
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indiener zienswijzen op ontwerpbesluiten die ter inzage hebben gelegen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres, aanspreekvorm, titulatuur). Indien een rechtspersoon, dan ook: Contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres). Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
Verzameldoel Het corresponderen met indieners zienswijzen op ontwerpbesluiten en over voortgang zienswijzenprocedure. Het verstrekken van de persoonsgegevens van indieners van zienswijzen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het geval beroep wordt ingesteld.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht, m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KvKnr en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres)
Verzameldoel Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de indiener.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersoon van initiatiefnemers van projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres en zakelijk adres.
Verzameldoel Het kunnen communiceren met projectleiders en andere betrokkenen bij initiatiefnemers t.b.v. overleg/afstemming, planning en voortgang project en organiseren informatieavonden.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersoon van bevoegd gezag die betrokken is bij een project dat onder de Rijkscoördinatieregeling valt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, zakelijk adres
Verzameldoel Het kunnen communiceren met projectleiders/coördinatoren en vergunningverleners en andere betrokkenen bij bevoegde gezagen t.b.v. overleg/afstemming, planning, voortgang project en adressering en ter beschikking stellen van terinzagelegging-sets op locatie.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Soms worden contactgegevens geleverd door de initiatiefnemer van het project. Deze heeft meestal het eerste contact met het bevoegd gezag en kent dus de contactpersonen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
Verzameldoel Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het corresponderen met indieners zienswijzen op ontwerpbesluiten die ter inzage zijn gelegd t.b.v. ontvangstbevestiging zienswijzen en correspondentie over voortgang zienswijzenprocedure.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Projectleiders bij EZK die projecten, die onder de rijkscoördinatieregeling vallen, coördineren
 • De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die beroepzaken behandelt
 • Het bevoegd gezag van een besluit waarop zienswijze of beroep is ingediend in die gevallen waarbij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om antwoord te geven op de zienswijze of beroep
 • De initiatiefnemer van een project dat onder de rijkscoördinatieregeling valt indien er zienswijze is ingediend of beroep is ingesteld en de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de zienswijze of beroep
 • Auditdienst Rijk
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND