Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitvoeren subsidieregeling Verwijderen asbestdaken
Verwerkingsnummer 1823
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht), identificerende nummers (BSN of KvK-nummer, referentienr, LAVS-nummer), bankrekeningnummer, voor de beoordeling van de Verwijderen asbestdaken-aanvraag inhoudelijk relevante gegevens, gegevens via openbare bronnen op internet o.a. LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem).
Verzameldoel Het kunnen corresponderen met de aanvrager. Het inhoudelijk kunnen beoordelen van de Verwijder asbestdaken-aanvraag.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van I&W. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Naast dat de gegevens van de aanvrager zelf afkomstig zijn, kunnen de gegevens ook komen van de intermediair
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres). Personalia (geslacht). Identificerende nummers (KvK-nummer, Referentienummer) Contactgegevens van de ondernemer (handelsnaam) Eventueel machtiging.
Verzameldoel Het kunnen corresponderen met de aanvrager via de gemachtigde.
Bewaartermijn Zie selectielijst Ministerie van I&W. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene zelf en NHR/BRP
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gecertificeerde bedrijven
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam gecertificeerde bedrijf, identificerende nummers: Ascert/SCA code, LAVS-nummer, gegevens via openbare bronnen op internet o.a. LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem).
Verzameldoel Het kunnen beoordelen of de aanvrager aan de vereisten van de regeling voldoet.
Bewaartermijn Zie selectielijst Ministerie van I&W. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Naast dat de gegevens van de aanvrager afkomstig zijn, kunnen de gegevens ook komen van de intermediair
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers RVO.nl die belast zijn met de uitvoering van de SVA voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres). Een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
Verzameldoel Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene zelf en systemen van RVO.nl
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Derden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens (bijvoorbeeld facturen, specificaties, contracten) die nodig zijn om te kunnen beoordelen of er sprake is van uitsluitend dienstbaarheid, onderscheidenlijke dienstbaarheid en directe toerekenbaarheid van de kosten en uitgaven aan EDS-werk dat is verricht, het bedrag aan de gerealiseerde kosten en uitgaven en de datum waarop de kosten zijn betaald (financiële administratie). Gegevens via openbare bronnen op internet.
Verzameldoel Het kunnen beoordelen of de aanvraag voldoet aan de vereisten van deze regeling.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoeren van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken conform de publicatie Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat