Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Identity Management (IdM)
Verwerkingsnummer 185
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van EZK/LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geslachtsnaam, voornamen, roepnaam, voorletters, voorvoegsels, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, bezoek- email en postadres werk, type dienstverband, begin- en einddatum plaatsing, afdeling, functieomschrijving, IDM nummer, RIN nummer
Verzameldoel Op geautomatiseerde wijze personen kunnen identificeren, authenticeren en autoriseren, bereikbaar te maken of om gepersonaliseerde informatie en -diensten aan te bieden. (PSA 1IdM, dd 27 januari 2012) ten behoeve van Kerndepartement EZK/LNV en de uitvoerende diensten en agentschappen van ministerie EZK/LNV: RVO, NVWA, SODM, AT, CTGB, CPB en ACM
Bewaartermijn Deze gegevens worden bewaard tot de situatie waarin een medewerker uit dienst gaat of als het arbeidscontract ten einde is gekomen. Na deze periode worden de gegevens nog voor 180 dagen bewaard.
Bron Een deel komt vanuit de betrokkenen. De resterende gegevens komen vanuit Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie/Management.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan er geen volledige identiteitscontrole plaatsvinden. Hierdoor kan er niet worden gecontroleerd of de betrokkene gerechtigd is om toegang te worden verleend tot de gebouwen, middelen en systemen van het ministerie.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Op geautomatiseerde wijze personen kunnen identificeren, authenticeren en autoriseren, bereikbaar te maken of om gepersonaliseerde informatie en -diensten aan te bieden. (PSA 1IdM, dd 27 januari 2012) ten behoeve van Kerndepartement EZK/LNV en de uitvoerende diensten en agentschappen van ministerie EZK/LNV: RVO, NVWA, SODM, AT, CTGB, CPB en ACM
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De persoonsgegevens worden verwerkt om zorg te dragen voor de integriteit en correcte gegevens in het Identity Management systeem (IDM). Door de integriteit en correctheid van de gegevens hebben de betrokkenen toegang tot de gebouwen van het ministerie en de voor diegene beschikbare gestelde middelen en systemen.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie team Identity & Access Management (FB&R IAM) ten behoeve van beheer identiteitsgegevens Kerndepartement EZK/LNV en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) , technisch- en functioneel beheer IBIS/IDM en het RIN register (M5 Rijks Identificerend Nummer)
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Bureau Management Ondersteuning (BMO) voor aanvraag van ICT middelen bij DICTU (M151).
 • Ministerie van BZK Facilitair Management Haaglanden (FMH) belast met reserveren, bestellen facilitaire producten via FMH (koppeling Planon) (M183).
 • P-Direkt (Ministerie van BZK) tbv interdepartementaal GCMS functioneel beheer Rijkspasbeheer (M125).
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) Team Documentmanagement (DM)) voor het autoriseren van DoMus en Delphi (M138).
 • Ministerie van EZK/LNV Lokaal beheer door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Agentschap Telecom (AT), College voor de toelating van gewassenbescherming (CTGB), Centraal Planbureau (CPB) en Autoriteit Consumenten & Markt (ACM) belast met beheer identiteitsgegevens van hun eigen organisatie.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Team Rijkspas tbv functioneel beheer Rijkspasbeheer (M125).
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie team Identity & Access Management (FB&R IAM) ) belast met het functioneel beheer.
 • Ministerie van BZK Digitale werkomgeving Rijk (DWR) Shared Service Center (SSC ICT) voor het toekennen van autorisaties in Rijksportaal (M176)
 • DICTU voor de toekenning van autorisaties tot systemen.
 • Trusted-Id (sub verwerker van DICTU) gebruikt voor de ontwikkeling/bouw van IBIS/IdM (enkel geanonimiseerde data).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.