Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dataset: Inkomens Panel Onderzoek
Verwerkingsnummer 1861
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Steekproefsgewijs inwoners binnen NL.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Leeftijd geslacht Samenstelling huishoudens RIN: Record identification number. Individu krijgt een persoonlijk nummer toegewezen. Etniciteit in 3 klasse
Verzameldoel De gegevens over het de samenstelling huishoudens, financiële gegevens en etniciteitsklasse zijn bepalend voor de koopkracht van de inwoners in NL. Dit wordt meegenomen in alle ramingen van het Centraal Economisch Plan.
Bewaartermijn De gegevens moeten het bestand met persoonsgegevens na vijf jaar vernietigen maar kan het termijn verlengen als het termijn niet toereikend is en het CPB hiertoe een verzoek indient bij het CBS.
Bron De gegevens worden aangeleverd door het CBS. Dit is vastgelegd in een contract met CBS dat deze gegevens bij ons worden opgeslagen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Financiële gegevens: inkomen en bron van inkomen , vermogen, loon, uitkering, alimentatie, zorgverzekering, uitkering (ook op basis van Ziektewet bv.) en toeslagen, fiscale gegevens, Ziekte kosten
Verzameldoel Nodig voor accurate raming van inkomensmutatie, belastingeffecten, vermogensbelasting, vermogen, arbeidsparticipatie, studiefinanciering en vergoedingen zorgkosten.
Bewaartermijn De gegevens moeten het bestand met persoonsgegevens na vijf jaar vernietigen maar kan het termijn verlengen als het termijn niet toereikend is en het CPB hiertoe een verzoek indient bij het CBS.
Bron CBS levert deze gegevens conform een samenwerkingsovereenkomst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Gegevens zijn noodzakelijk om het verschil in koopkracht en arbeidsaanbod tussen diverse huishoudens te kunnen bepalen. De verschillende groepen (leeftijd, geslacht, opleiding, etniciteit) kunnen anders reageren als het gaat om koopkracht en arbeidsaanbod.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De onderzoekers van project IPO
  • Medewerker informatiebeheer
  • Medewerkers informatie en Technologie (Functioneel beheer)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND