Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contactpunt P-Direkt rapporten
Verwerkingsnummer 193
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers in dienst van het ministerie EZK/LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personeelsgegevens P-Direkt
Verzameldoel Gegevens vanuit P-direkt die niet via standaard rapportages beschikbaar zijn voor directies concern en Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Planning & Control (P&C). P&C fungeert hier als contactpersoon voor P-direkt en het concern. Het genereren van management overzicht uit P-direkt voor de directies. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn is in principe 7 jaar vanaf het moment dat de persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke bepaalt daarna wat er met de gegevens gebeurt.
Bron Een deel komt vanuit de betrokkenen. De resterende gegevens komen vanuit Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie, of vanuit het Management. gegevens komen uit P-direkt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Deze gegevens zijn in P-Direkt verwerkt om er voor te zorgen dat geïdentificeerde medewerkers toegang hebben tot de gebouwen, middelen en systemen van het ministerie. De management- en sturingsinformatie uit P-Direkt geeft een weergave uit deze informatie uit P-Direkt.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Periodieke ministerie brede rapportage leveren aan interne - en externe klanten t.b.v. afwikkeling bij een aantal concern bedrijfsvoering activiteiten/processen.
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De persoonsgegevens worden verwerkt zodat de hoofden van diensten en directeuren van het kerndepartement rapportages kunnen ontvangen. Deze rapportages zijn van belang om inzicht te hebben in het P-budget, formatie & bezetting, ziekteverzuim. De rapportages kunnen tot personen herleidbare informatie bevatten, afhankelijk van bijv. de omvang van een onderdeel.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie EZK/LNV directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie belast met het autorisatiebeheer P-Direkt (M259)
 • Contactpunt P-Direkt voor ministerie EZK/LNV (Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Planning & Control)
 • Adviseur van ECO&P (ministerie BZK) voor het ministerie EZK/LNV ontvangt maandelijks een overzicht met beter- en ziekmeldingen
 • Vereniging JongEZ: het leveren van maandelijks overzicht van nieuwe medewerkers t.b.v. deelname aan JongEZ.
 • Ministerie EZK/LNV directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie/Transforce ontvangt concern brede lijst met naam, geboortedatum en datum uitdienst en bestemming t.b.v. actualiseren kandidaten bestand (M121)
 • Het leveren van gegevens m.b.t. dienstreizen van medewerkers van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (medewerker NVWA/DB/PFC), Autoriteit Consument en Markt (medewerker ACM/DB/F&C) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (medewerker RVO accounting) ten behoeve van interne controle NVWA, RVO en ACM.
 • Het leveren van roosters van medewerkers Agentschap Telecom (AT) aan Agentschap Telecom/Directie Bedrijfsvoering/Finance t.b.v. interne controle.
 • Seniorenclub (onderdeel Lavivo) overzicht met medewerkers uit dienst vanwege FPU of pensionering
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Concernstaf/Omgevingskennis belast met het afzeggen van kranten- en tijdschriftabonnementen van medewerkers kerndepartement ministerie EZK/LNV en RVO die uit dienst zijn.
 • Ministerie EZK/LNV directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie/Opleidingen die belast zijn met het aanmelden van nieuwe medewerkers voor introductieprogramma van ministerie EZK/LNV.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie belast met de interne controle MobilityMixx (M99).
 • Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratie/Team Control ontvangt een overzicht met medewerkers van het ministerie EZK/LNV ten behoeve van het autorisatiebeheer EBS (M13)
 • Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratie ontvangt een overzicht met personeelsleden die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen (M131)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.