Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dataset: Arbeidsmarktpanel
Verwerkingsnummer 2013
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Steeksproefgewijs inwoners binnen NL
Persoonsgegevens
Soort gegevens Financiële gegevens Leeftijd Geslacht Samenstelling huishouden (demografische gegevens) Etniciteitsklasse BSN (versleuteld door het CBS)
Verzameldoel Het CPB en CBS werken samen in de verbetering van de eenduidigheid, consistentie en kwaliteit van de statistieken rondom het thema inkomen. Het CPB kan het arbeidsmarktpanel bestand door technische omstandigheden alleen fysiek leveren.
Bewaartermijn Het CBS verstrekt het Arbeidsmarktpanel bestand eens per twee jaar. Bij vervolgleveringen wordt per bestand een nieuw projectovereenkomst gemaakt. Gegevens uit eerdere leveringen worden binnen een jaar na levering van het nieuwe bestand vernietigd.
Bron Het CPB ontvangt het microdatabestand van het CBS. Het Arbeidsmarktpanel bestand is een samenstelling van andere bestanden. Het EBB: De Enquête Beroepsbevolking (EBB) is afgenomen door het CBS. Het Stelsel van Sociaal statistische bestanden (SSB). Het bestand Kinderopvang (WKO). Bevat info over kinderopvangtoeslag.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Gegevens zijn nodig om zicht te krijgen op de invloed van beleid en op de veranderingen omtrent arbeidsparticipatie. Daarbij wordt in kaart gebracht of mensen meer of minder werken. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen opleiding en etniciteit.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alleen te analyseren en te raadplegen tot bevoegde onderzoeker die direct betrokken zijn bij het project.
  • Medewerker informatiebeheer
  • Medewerkers informatie & technologie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND