Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dataset: Voortijdig Schoolverlaten Empirisch Onderzoek.
Verwerkingsnummer 2024
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (aankomend) studenten van 4 ROC's (Twente, Horizon, Deltion, A12)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, studentennummer geboortedatum, leeftijd, Opleiding Medische gegevens: Ziek meldingen en ander verzuim Nationaliteit: Geboorteland BSN: Versleuteld door het CBS. Ze worden voorzien van een RIN Record identification number om leerlingen te kunnen volgen uit het onderwijsbestand.
Verzameldoel Het verzamelen van informatie om het effect te meten van de maatregelen die de ROC's hebben ingevoerd om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daarbij zijn er diverse experimenten uitgevoerd.
Bewaartermijn Het CPB hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor de data. Elke vijf jaar wordt bepaald of de data geanonimiseerd kan worden of met vijf jaar kan worden verlengd.
Bron Alle data wordt aangeleverd door de vier ROC's (Twente, Horizon, Deltion, A12)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het effect meten van de maatregelen die de 4 ROC's (Twente, Horizon, Deltion, A12) hebben ingevoerd om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoekers die direct betrokken zijn bij het project
  • Medewerkers informatie en Technologie (Functioneel beheer)
  • Medewerker informatiebeheer

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND