Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dataset: Eerst de klas en onderwijs traineeship
Verwerkingsnummer 2028
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Trainees en voormalig sollicitanten van het traineeprogramma Eerst de Klas.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, E-mail Uitkomsten enquête afgenomen door CPB in het kader van EDK Uitkomsten enquête afgenomen BSN: Voor het volgen van de sollicitanten/voormalige trainees
Verzameldoel Toetsen of evalueren in hoeverre het traineeprogramma een bijdrage heeft geleverd aan het lerarentekort.
Bewaartermijn Het CPB hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor de data. Elke vijf jaar wordt bepaald of de data geanonimiseerd kan worden of met vijf jaar dient te worden verlengd dit voor nieuw onderzoek, replicatie en verificatie van het onderzoek. Verantwoordelijke beslist uiteindelijk of de gegevens verwijderd mogen worden.
Bron Platform Betatechniek levert gegevens aan. Vervolgens worden de deelnemers van EDK benaderd door het CPB met de vraag of zij een enquête willen invullen. De OTS enquête wordt afgenomen door Dialogic. Die uitkomsten worden met het CPB gedeeld. Het BSN wordt verstuurd naar het CBS en het CBS veranderd dit in een RIN. Record identificatie code.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Twee onderwijs/traineeprogramma's Eerst de klas (EDK) en Onderwijstraineeship (OTS), geïnitieerd door het Ministerie van Onderwijs. worden door het CPB gemeten op het gebied van effectiviteit op de vooropgestelde beleidsdoelen. Ministerie van OCW heeft CPB opdracht gegeven om in het kader van de EDK een enquête uit te voeren.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoekers die direct bij het onderzoek betrokken zijn.
  • CBS ontvangt BSN om dit te versleutelen in een RIN code
  • Medewerker informatiebeheer
  • Medewerkers informatie & technologie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND