Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dataset: Mbo taalexperiment
Verwerkingsnummer 2032
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Studenten van ROC Zadkine
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Geboortedatum Taalniveau
Verzameldoel Onderzoeksvragen zijn getoetst aan eerder onderzoeken van het ROC Zadkine. (2012-2014) De ROC studenten zijn door de jaren heen gevolgd om te zien of het taalniveau zich ontwikkeld heeft. In 2015 zijn de resultaten gepubliceerd in een achtergronddocument.
Bewaartermijn Het CPB hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor de data. Elke vijf jaar wordt bepaald of de data geanonimiseerd kan worden of met vijf jaar dient te worden verlengd dit voor nieuw onderzoek, replicatie en verificatie van het onderzoek. Verantwoordelijke beslist uiteindelijk of de gegevens verwijderd mogen worden.
Bron Studentenadministratie en eerdere onderzoeken van ROC Zadkine (2012-2014)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoek naar de effectiviteit van specifieke lees- en schrijfinterventies met de volgende vraagstellingen: 1. Hoe verloopt de taalvaardigheidsontwikkeling van het Nederlands binnen de verschillende sectoren van het mbo? 2. In welke mate kan de taalvaardigheid Nederlands van de studenten in het mbo verbeterd worden door middel van een gerichte interventie gericht op het verbeteren van lees- en schrijfvaardigheid?
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoekers die direct betrokken zijn bij dit project.
  • Medewerkers informatie en Technologie (Functioneel beheer)
  • Medewerker informatiebeheer
  • Onderzoekers van ROC Zadkine

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND