Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dataset: Studiekeuzecheck
Verwerkingsnummer 2045
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Ingeschrevenen voor enkele specifieke studies aan 3 verschillende faculteiten
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW Geboortedatum E-mailadres studieresultaten
Verzameldoel Data wordt gebruikt om gerandomiseerd een behandelgroep te kunnen selecteren waarbij de behandelgroep een extra opdracht kreeg toegezonden met extra informatie over de studie voorafgaand aan de studiekeuze. Vervolgens wordt er gekeken naar de studieresultaten over de 3 verdere jaren daarna.
Bewaartermijn Het CPB hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor de data. Elke vijf jaar wordt bepaald of de data geanonimiseerd kan worden of met vijf jaar kan worden verlengd.
Bron De 3 faculteiten leveren de informatie aan het CPB en het CBS. Het CBS heeft het BSN verrind en beschikbaar gesteld via remote acces aan het CPB. Op die manier kunnen de studenten gevolgd worden.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoek naar de effecten van een extra opdracht in het kader van de studiekeuzecheck. Het CPB analyseert de kans dat ingeschrevenen zich terugtrekken nog voordat de studie van start gaat en op de studieresultaten van hen die daadwerkelijk beginnen met de studie.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De onderzoekers die direct betrokken zijn bij het project.
  • Medewerker informatiebeheer
  • Medewerkers informatie en Technologie (Functioneel beheer)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND