Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dataset: GGZ DBC Informatie systeem (DIS)
Verwerkingsnummer 2050
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) GGZ Patiënten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geslacht, geboortejaar en 3 cijferige postcode. BSN wordt vervangen door een unieke patiëntcode. Medische gegevens: DBC-data (Diagnose Behandeling Combinatie).
Verzameldoel Het geslacht en het geboorte jaar zijn nodig om specifieke effecten in het gedrag in de analyse mee te nemen. De 3-cijferige postcode is nodig om regionale effecten in de analyse mee te nemen. De unieke patiënt code wordt gebruikt om de patiënten te volgen door de jaren heen in het databestand. De DBC data is nodig om het gedrag van de patiënten te kunnen meten.
Bewaartermijn Het CPB hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor de data. Elke vijf jaar wordt bepaald of de data geanonimiseerd kan worden of met vijf jaar dient te worden verlengd dit voor nieuw onderzoek, replicatie en verificatie van het onderzoek. Verantwoordelijke beslist uiteindelijk of de gegevens verwijderd mogen worden.
Bron De NZa beheert het DIS (DBC informatie systeem). DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De gegevens worden gepseudonomiseerd door een Trusted Third Party in dit geval Stichting Zorg TTP. Het CPB kan via een beveiligde portaal het bestand downloaden met een 2 factor authentication wachtwoord.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Zorgaanbieders (Zelfstandigen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Unieke identifier per aanbieder. (Dit kunnen ook zelfstandige zorgverleners zijn.) Postcode aanbieder Type aanbieder om de uitsplitsing te kunnen maken tussen ‘Instellingen’, ‘Vrijgevestigde Psychologen’ en ‘Vrijgevestigde Psychiaters’
Verzameldoel Het CPB wil een totaal beeld hebben van de effecten die de beleidsmaatregelen gehad hebben op de GGZ-sector. Dit meten zij zowel aan de vraag kant (consumenten/patiënten) als aan de aanbod kant dus van de zorgaanbieders.
Bewaartermijn Het CPB hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor de data. Elke vijf jaar wordt bepaald of de data geanonimiseerd kan worden of met vijf jaar dient te worden verlengd dit voor nieuw onderzoek, replicatie en verificatie van het onderzoek. Verantwoordelijke beslist uiteindelijk of de gegevens verwijderd mogen worden.
Bron Deze gegevens worden geleverd door het NZA.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De NZA verstrekt op verzoek van het CPB GGZ-DIS-data zodat het CPB wetenschappelijk onderzoek kan doen om het overheidsbeleid in de zorgsector te evalueren. De GGZ-DIS data wordt door het CPB gebruikt om gedragsreacties van GGZ-aanbieders te bestuderen, naar aanleiding van eerder gevoerd overheidsbeleid in de GGZ.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoekers die direct betrokken zijn bij het project.
  • Medewerkers informatie en Technologie (Functioneel beheer)
  • Medewerker informatiebeheer

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND