Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dataset: Vektis zorgverzekeraar
Verwerkingsnummer 2051
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle inwoners van NL
Persoonsgegevens
Soort gegevens Postcode (4cijferig) Leeftijd (jaartal) Geslacht BSN Versleuteld met een unieke code Medische gegevens: Gezondheidszorguitgaven (zegt ook iets over de soort zorg).
Verzameldoel De data zijn verzameld om de effecten van eigen risico en no-claimkorting te meten op het gebruik van zorg. Daarnaast wordt gekeken of de effecten van het eigen risico en de no-claimkorting verschillen voor verschillende typen zorg, leeftijden en geslacht. Via de viercijferige postcode kan bovendien het gemiddelde inkomen gekoppeld worden van huishoudens met die postcode. Zo wordt onderzocht of het effect van het eigen risico en de no-claimkorting verschilt voor lage en hoge inkomens.
Bewaartermijn Het CPB hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor de data. Elke vijf jaar wordt bepaald of de data geanonimiseerd kan worden of met vijf jaar dient te worden verlengd dit voor nieuw onderzoek, replicatie en verificatie van het onderzoek. Verantwoordelijke beslist uiteindelijk of de gegevens verwijderd mogen worden.
Bron De gegevens worden aangeleverd door Vektis wat alle data bewaard voor alle zorgverzekeraars in Nederland. Als tussenpartij wordt Zorg TTP ingezet om de data te pseudonimiseren voordat het verstrekt wordt aan het CPB.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De werking van no claimkorting van zorgverzekeraars wordt vergeleken met het verplicht eigen risico op zorguitgaven.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoekers die direct betrokken zijn bij dit project.
  • Medewerkers informatie en Technologie (Functioneel beheer)
  • ZorgTTP

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND