Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dataset: Toekennen van onderzoeksbeurzen
Verwerkingsnummer 2054
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Onderzoekers die beurzen ontvangen van NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens namen, emailadressen, geslacht, geboortedatum en informatie over de beursaanvraag (tijdstip, ronde, onderzoeksgebied, score, besluit over toekenning). De data beslaan de periode 2000-2010. Dit wordt gekoppeld met data over de publicaties die deze onderzoekers hebben uitgebracht.
Verzameldoel De data wordt gebruikt om de publicaties van onderzoekers met een beurs te vergelijken met de onderzoekers die geen beurs hebben ontvangen. Om uiteindelijk de effectiviteit van de beurs te kunnen meten.
Bewaartermijn Het CPB hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor de data. Elke vijf jaar wordt bepaald of de data geanonimiseerd kan worden of met vijf jaar dient te worden verlengd dit voor nieuw onderzoek, replicatie en verificatie van het onderzoek. Verantwoordelijke beslist uiteindelijk of de gegevens verwijderd mogen worden.
Bron De onderzoekers ontvangen beurzen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschap en Onderzoek. Zij hebben de data betreffende de onderzoekers verstuurd aan het CPB. De data over de publicaties komen van CWTS, een onderzoeksinstituut van de universiteit Leiden gespecialiseerd in bibliometrische gegevens. Zij hebben aangegeven dat de data gekoppeld kan worden met de publicatiegegevens.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Effecten meten van de efficiëntie van subsidiebeurzen voor onderzoekers. Daarbij wordt er gekeken naar de productiviteit van onderzoekers.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CWTS instituut van de Universiteit van Leiden: namen, geslacht en geboortedatum om de juiste publicaties te kunnen vinden.
  • Functioneel beheer
  • Informatiebeheer

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND