Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registreren en Identificeren Runderen
Verwerkingsnummer 2087
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Rundveehouders
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, postcode, telefoonnummer), personalia (geslacht, geboortedatum), inhoudelijke voor deze verwerking relevante gegevens (dieraantallen, aan- en afvoer dieren, geboorte en sterfte dieren, stalgegevens, UBN).
Verzameldoel Het registreren en controleren van de opgegeven runderen en het communiceren over de geregistreerde gegevens met de veehouder.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene zelf en mogelijk diens gemachtigde.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Exploitanten van verzamelcentra, slachterijen en evenemententerreinen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bedrijfsgegevens (zoals staladressen en toegekende UBN-nummers), contactgegevens (zoals NAW, postcode, telefoonnummer).
Verzameldoel Communicatie, registratie en controle van dierhouderschaps- en bedrijfsgegevens en tracering van runderen.
Bewaartermijn - Voor UBN: tot 3 jaar nadat de houder opgave heeft gedaan dat hij de betrokken diersoort niet meer houdt. - Zie verder Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht, m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KvK-nummer en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres).
Verzameldoel Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Erkende oormerkleveranciers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bedrijfsgegevens, naam contactpersoon, bedrijfsnaam, adres, woonplaats en postcode.
Verzameldoel Het ter uitvoering van EU-Verordening 1760/2000 erkennen van leveranciers van oormerken voor het verstrekken van goedgekeurde oormerken aan veehouders.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het voor de uitvoering van EU-Verordening 1760/2000 registreren en identificeren van (aantallen) runderen tijdens hun leven en van de relatie tussen dier en houder.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het gebruik voor de vaststelling en controle Europese subsidieverlening (EU-graasdierpremieregeling).
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van de controle op gebruik van verboden hormonen/groeibevorderaars.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve de etikettering van rundvlees en rundvleesprodukten.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het uitvoeren van BSE-onderzoeken.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van jaarlijks op te leggen heffingen/retributies van I&R-tarieven.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het toekennen van UBN-nummers aan veehouders.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het vaststellen van schadevergoedingen bij ruimingen van dieren.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA tbv gebruik voor veeverbeteringsdoelen (KI, melkproduktiecontrole, etc.).
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Handhaven door de NVWA van LNV-regelgeving waarvan de gegevens van runderen en de houders daarvan de basis vormen.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Archiveren conform de Archiefwet.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het gebruik bij besmettelijke dierziekten en bedrijfsgebonden aandoeningen.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Oormerkleveranciers
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 • Gezondheidsdienst voor Dieren BV
 • CRV b.v.
 • Rundveeslachterijen
 • Verzamelcentra
 • Rendac
 • Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).